تبدیل توالت ایرانی به فرنگی ۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳تهران دیبا

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی اگر شما نیز به مضرات استفاده از توالت ایرانی پی برده اید به احتمال زیااد به فکر تعویض توالت خود و تبدیل آن به توالت فرنگی افتاده اید. افراد سالمندان ملزم به استفاده از توالت فرنگی می باشند. نوعی از توالت فرنگی را می توان به صورت صندلی شکل تهیه

Read More