تشخیص نم و رطوبت در تهران ۰۹۱۲۸۴۷۷۱۶۹تهرن دیبا

تشخیص نم و رطوبت در تهران دیوارهای زرد، سطوح کپک زده و مرطوب تاثیرات ناخوشایند عامل رطوبت هستند. این رطوبت خود را روی دیوارهای خانه‌های قدیمی، اتاق‌های خانه‌هایی که کمتر در معرض نور خورشید هستند یا نگهداری کمی از آنها می‌شود، آشکار می‌کند. دلیل اینکه دیوارها در اثر آب آسیب می‌بینند برای هر ساختمانی متفاوت

Read More