تعویض کاسه توالت محدوده امام حسین۰۹۱۰۹۸۳۸۵۳۳تهران دیبا

تعویض کاسه توالت در ساختمان های قدیمی از سنگ های قدیمی توالت استفاده می شد که با گذر زمان قدیمی شده و بعضا دچار خرابی یا شکستگی که همین باعث می شودافراد به دنبال تعویض سنگ توالت باشد. برخی دیگر اما از کوچک بودن سنگ توالت گله دارند و می خواهند آن را بزرگ تر

Read More